Zobrazit navigaci

Školská rada

Zřizovatel Obec Čkyně zřizuje dnem 20. 9. 2021 podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), při Základní škole Čkyně školskou radu. 

Školská rada má šest členů, dva jmenoval zřizovatel, dva volili zákonní zástupci žáků a dva volili pedagogové školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Na úvodním jednání školské rady 29. 9. 2021 byl zvolen předseda a místopředseda.

Složení školské rady  


Funkce  Email Telefon Zastupuje
MUDr. Marie Kučerová předseda mariekuc@email.cz 602271655 zřizovatele
Karel Remeš místopředseda karelckyne@seznam.cz 606492474 rodiče
Mgr. Jaroslav Fafejta člen fafejta@zsckyne.cz 723718373 pedagogy ZŠ
Mgr. Eva Kutová člen kutovaeva@email.cz 604791602 rodiče
Mgr. Jaroslava Sovová člen sovova@zsckyne.cz 775377576 pedagogy ZŠ
Jiří Vojtíšek člen vojtisek.j@gmail.com 777094913 zřizovatele

Co je úkolem školské rady a jaké má pravomoci? - §168 odst.1

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
  • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy